هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
بسته
جستجو
فیلترها

مصاحبه روزنامه سبزینه با رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی فدک گل

جمعه, 23 اسفند,1398

جعفرزاده(رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی فدک گل)نمایشگاه بین المللی HIGEX را تخصصی و مفید
عنوان کرد و گفت: نحوه فعالیت سایر نمایشگا ههای
برگزار شده به صورت فروشگاهی بوده و عمده
بازدیدکنندگان آن مردم عادی هستند که بیشتر به
منظور بازدید به نمایشگاه مراجعه می کنند، درحالی
که بیشتر ارباب رجو ع های نمایشگاه HIGEX
تولیدکننده هستند و یا تصمیم به فعالیت در این
حوزه دارند و به همین علت قراردادهای خوبی در این
نمایشگاه بسته می شود. تاکنون شرکت بین المللی فدک گل موفق به عقد قراردادهای قابل توجهی با مراجعه کنندگان شده است.

نظر خود را درج نمایید